Varför är det viktigt?


En god arbetsmiljö är en av de allra viktigaste faktorerna för en harmonisk och produktiv arbetsplats. Vi på Effektiv Nu är experter på att guida organisation och medarbetare till en optimalt fungerande arbetsplats – för alla.

Ohälsa på arbetsplatsen kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö blir ett allt större samhällsproblem och varje år visar 38 000 personer symptom på utbrändhet i Sverige. Organisationer som arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor bygger en stabil grund för friska medarbetare som kan prestera och bidra till en god utveckling av affärsmålen. Individer som balanserar på gränsen till utbrändhet har produktivitetsfall om uppemot 38 procent, alltså motsvarande 15 timmar i veckan. Och många medarbetare kommer kanske inte i närheten av utbrändhet men drabbas likaväl av produktivitetsförluster och ohälsa som en direkt följd av ett bristande arbetsmiljöarbete.

Antalet sjukskrivningar i Sverige har ökat varje år sedan 2009. Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Det är en direkt konsekvens av den ökande problematiken kring organisatorisk och social arbetsmiljö och kostnaden det medför för samhället. Tidigare föreskrifter har fokuserat mer på fysisk arbetsmiljö och därför krävs en omställning ute hos alla svenska företag för att leva upp till de nya kraven. Precis som när det kommer till fysisk arbetsmiljö kommer Arbetsmiljöverket att följa upp, bland annat genom stickprov, att företag och organisationer har implementerat processer och rutiner även när det kommer till organisatorisk och social arbetsmiljö.

Att vara ständigt uppkopplad och produktiv är i ett historiskt perspektiv ett relativt nytt fenomen. Det tär på krafterna i längden och kostar, både för enskilda personer och organisationer. En vanlig reaktion när arbetsuppgifterna hopar sig och stressen ökar är att jobba fler timmar. Nya verktyg och smarta telefoner möjliggör tillgänglighet dygnet runt samtidigt som informationsmängden vi måste hantera har ökat extremt mycket. Utökad arbetstid leder till försämrad balans i livet och en negativ spiral i psykosocial arbetsmiljö. För att bygga en sund arbetskultur behövs förebilder, gott ledarskap och inte minst systematiskt arbete i organisationen för att förebygga att problem uppstår.

Effektiv Nu hjälper er att orientera er i det nya landskapet och stötta medarbetarna för att de ska nå balans i livet och lära sig hantera de utmaningar som finns i vår arbetsmiljö idag. Att sträva efter en väl fungerande arbetsmiljö blir i längden en win-win för organisation och medarbetare.

Några typiska varningssignaler i en dåligt fungerande arbetsmiljö:

– Du upplever att du saknar kontroll över din tid och dina uppgifter

– Svårt att hinna med strategiskt och långsiktigt arbete

– Känslan av att det är mycket att göra hela tiden

– Du blir stressad av dina deadlines

– Du har en känsla av att du inte riktigt räcker till

– Du drunknar i mail

– Telefonen tar väldigt mycket uppmärksamhet från dig

– Du deltar i möten som inte skapar resultat

– Omgivningen överöser dig med frågor

– Du saknar balans mellan arbete och fritid

– Du känner att tiden inte räcker till

– Dagarna blir sällan som du hade tänkt dig 

Hur kan vi förbättra?

Mansur (Manne) Köyluoglu är effektivitetskonsult på Effektiv Nu. Han brinner för att utbilda och hjälpa andra undvika att göra samma resa som han själv gjort.

”Jag hade jobbat stenhårt i två års tid när jag somnade bakom ratten och krockade. Mina organ hade börjat lägga av och läkaren sa att om jag fortsatte att jobba som jag gjorde så skulle det skapa väldigt allvarliga konsekvenser för min hälsa. Jag blev tvungen att säga upp mig från jobbet för att det inte funkade längre. Idag ser mitt liv helt annorlunda ut och jag har hittat tillbaka till balans och arbetsglädje.”

Vårt arbete handlar om att möjliggöra för kursdeltagarna att arbeta på ett smart sätt. I de fall vi utbildar chefer och ledare tar vi fram konkreta strategier och handlingsplaner redo att implementeras för att utveckla organisationens arbetsmiljöarbete. Vi diskuterar hur man på bästa sätt bemöter reaktioner på problem och förändringar i arbetsmiljön och skapar en konstruktiv dialog som gagnar alla. Det är viktigt att organisationen erbjuder stöd för de ledare som i sin vardag behöver hantera frågor kring arbetsmiljö.

Vi identifierar arbetsmiljöproblematik, tidstjuvar och stressiga situationer och hjälper deltagarna att minska på dessa för att frigöra tid. Då får medarbetarna förbättrad kontroll över sin arbetsmiljö och blir mindre stressade. Målet är att deltagarna ska vara produktiva när de är på jobbet och helt lediga när de är hemma.

Utifrån ett workshop-baserat arbetssätt hjälper vi kursdeltagarna att skapa en hållbar arbetsmiljö där man slipper känna stress och oro över att ha missat saker. Vi jobbar med aktiva deltagare som själva får vara med och utforma lösningar som är individanpassade. På det sättet ökar motivationen och chanserna till långsiktig förändring. Några områden som vi behandlar under utbildningen är hur man minimerar avbrotten på arbetsplatsen, prioriterar smart och planerar sin tid rätt.

Vi hjälper till att skapa kontroll, bland annat genom vårt arbete med ”interna trafikregler”. Precis som att en busschaufför aldrig skulle släppas ut i trafiken utan busskörkort så tycker vi att alla tjänstemän bör känna till och agera efter samma trafikregler. Annars riskerar vi ständiga krockar i arbetslivet som försämrar fysisk och psykisk arbetsmiljö, stjäl energi och skapar stress och merarbete. För att förebygga krockar diskuterar vi trafikregler på framförallt fyra områden:
– Telefon

– Dator och mail

– Möten

– Hur vi förhåller oss till varandra i kontorslandskapet

Genom våra utbildningar upplever deltagarna att de blir bättre på att utnyttja tekniska hjälpmedel. De upplever en minskad stress och att de får ut mer av sin arbetsplanering. Samtidigt kan organisationen jobba mer aktivt med utveckling av arbetsmiljö och strategiarbete samt följa upp aktiviteter på ett bättre och enklare sätt.

Vill du veta mer? Klicka här

 

tjänster

Genom våra utbildningar får ni fullständig kontroll över er arbetsmiljö. Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda och möjlighet att jobba strategiskt och ta tag i de proaktiva lösningarna. En väl fungerande arbetsmiljö är en förutsättning för en långsiktigt framgångsrik organisation.

Vi mäter alltid våra resultat och kan garantera att minst en timme frigörs per deltagare och dag när ni går någon av våra utbildningar. Det blir en produktivitetsökning om minst tolv procent för organisationen som helhet och medarbetare som har större kontroll över sin arbetssituation och minskad risk för ohälsa. Kurserna anpassas alltid efter den specifika arbetsplatsen och dess utmaningar.

Våra kursledare inspirerar och ger deltagarna insikter som ska leda till förändring av bland annat organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi jobbar i workshops och utgår från varje individs specifika situation och behov. Vi ger verktyg och övningar som deltagarna kan ta med sig och applicera både i sina yrkes- och privatliv även efter själva kursen.

Alla våra tjänster anpassas efter era önskemål. Kontakta oss för en diskussion om era behov.

Kontakta oss

Concept of byod: productivity helped by laptop, tablet and smartphone on an hardwood desk. Screen graphics are made up.

 

Utbildning – Arbetsmiljöutbildning för enskilda medarbetare eller grupper

Effektiv Nu erbjuder ett skräddarsytt program i hur man kan förbättra sin arbetsmiljö genom att jobba med konkreta åtgärder för att öka sin personliga effektivitet. Programmet genomförs som en hel dags workshop samt uppföljningar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik och hur man förhåller sig till de utmaningar i arbetsmiljö som förekommer inom organisationen.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv e-posthantering
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigöra tid

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering av arbetsmiljön

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med proaktivt arbetsmiljöarbete
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Utbildning Effektiva möten för bättre arbetsmiljö

Du lär dig genom konkreta övningar hur du skapar en fungerande arbetsmiljö i möten, hur du strukturerar och följer upp för maximal produktivitet, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten och hur du minskar antalet möten du deltar i. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

När du avslutat utbildningen är din kalender rensad från onödiga möten och du kommer att veta hur du minimerar antalet möten och får dem så effektiva som möjligt. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Syfte och Mål:

Syftet är att ge ökad kunskap och insikt om vikten av att planera, förbereda, genomföra och följa upp olika typer av möten samt ge konkreta verktyg.

Målet är att frigöra tid för deltagarna och på så sätt öka effektiviteten och produktiviteten.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie inklusive intervjuer, analys och sammanställning av data.

Steg 2) En dags workshop och utvärdering

Steg 3) Uppföljning samt tillgång till kursledaren för frågor efter utbildningen

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Alla deltagare behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1 – 1,5 dagar.

Nytta:

 • Ni får struktur på era möten
 • Ni får medarbetare som trivs och förstår meningen med att ha möten
 • Ni får en agendamall som ni kan använda för framtida möten
 • Ni kommer att kunna rensa era kalendrar
 • Ni kommer att få tid över till viktigare uppgifter
 • Ni kommer att kunna nyttja den fulla potentialen i era kalendrar
 • Ni kommer få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna frigöra tid
 • Ni kommer att kunna öka produktiviteten

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • En heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

 

Upper view of business people around table
Man sitting in grass with laptop

Utbildning Workshop och framtagande av riktlinjer för arbetsmiljöarbete

Genom att skapa riktlinjer för mejl, telefontrafik, möten, kontorslandskap, post och hemarbete minskar antalet störningsmoment och arbetsmiljön förbättras. Många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och reducerar antalet konflikter och osäkerhet som tar energi och fokus från arbetet.

Under en dags workshoparbete för ledningsgruppen eller annan specifik arbetsgrupp hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation. Tillsammans tar vi även fram en konkret plan för hur implementeringen ska gå till. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Uppföljning görs efter riktlinjerna har implementerats i er organisation.

Syfte och Mål:

Ta fram riktlinjer för att uppnå bättre resultat, minska resursslöseriet, frigöra tid, skapa bättre struktur och riktlinjer i hela organisationen samt ta fram en implementationsplan. Tillsammans tar vi fram nödvändiga riktlinjer för organisationens framtida välmående och struktur.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie med kartläggning av fokusområden

Steg 2) Workshop (2 – 12 timmar) beroende på val av fokusområden

Steg 3) Uppföljning efter implementering

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Workshopen tar mellan 2 – 12 timmar.

Nytta:

 • Minska resursslöseriet
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Frigör oavbruten arbetstid
 • Skapar riktlinjer för ökad produktivitet
 • Implementerar interna trafikregler

Det ingår:

 • Riktlinjer för effektiva och produktiva möten
 • Riktlinjer för mail och Lync / Skype
 • Riktlinjer för telefon
 • Riktlinjer för internkommunikation och förhållningssätt
 • Dokumentation och implementationsplan

Jag vill veta mer

Utbildning – Organisatorisk och social arbetsmiljöutbildning för ledare

Skräddarsydda utbildning för ledningsgrupper samt chefer inklusive mellanchefer. Vi utgår alltid utifrån individens och organisationens behov och arbetsmiljöutmaningar som kartläggs i en förstudie.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Hjälp med att skapa större kontroll
 • Hantering av reaktioner på arbetsmiljö
 • Tydliggöra mål
 • Kommunicera effektivare
 • Prioritera bättre
 • Effektivare planering
 • Reducera stress och förbättra arbetsmiljö
 • Använda e-postklient samt smartphone bättre
 • Leda organisationen mer effektivt
 • Uppföljning av rutiner och processer för god arbetsmiljö

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, introducera verktyg för att ledare ska kunna skapa goda arbetsmiljöer, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , skapa hållbar struktur, prioritera smart, planera smart, skapa kontroll och hantera gruppen och teamet.

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Leda organisationen effektivt och med god arbetsmiljö
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något
 • Hantera gruppen och teamet framgångsrikt

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Pfeil von einem Kompass zeigt in Richtung Leadership
Multiethnic people working in the office

Utbildning – Arbetsmiljöutbildning för aktivitetsbaserade arbetsplatser

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är flexibla kontor där individen, utifrån sina aktiviteter, väljer var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs i den nya arbetsmiljön.

Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt i en ABW-miljö. Chefer och ledare behöver också kunskap om den nya miljön för att kunna ta organisationen genom förändringen. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Syfte och Mål:

Ge inspiration, verktyg och tips med tillhörande gruppövning för att denna stora förändring ska gå så smidigt som möjligt. Tillsammans avdramatiserar vi flytten till ett aktivitetsbaserat kontor och presenterar strategier för den nya arbetsmiljön.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt workshop och utvärdering

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Utbildningen tar mellan 2 timmar – 1,5 dag.

Nytta:

 • Ni får bättre insikt i förändringarna
 • Ni kommer kunna skapa papperslösa kontor
 • Ni får en bättre förståelse för hur man kan arbeta smartare på ett ABW-kontor
 • Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda
 • Ni kommer att kunna utnyttja den fulla potentialen i era tekniska verktyg
 • Ni kommer kunna bevaka och följa upp att saker blir gjorda med en knapptryckning
 • Ni kommer att få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna ta fram ett första utkast av era ”interna trafikregler”

Det ingår:

 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Öppen utbildning i personlig effektivitet

Det har varit många förändringar i våra arbetsmiljöer de senaste 15-20 åren. Vi är tyvärr inte rustade för att tackla dessa förändringar och idag ställs det allt större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdigheter. Individen ansvarar själv allt mer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Med genomtänkt metodik och arbetsteknik kan förutsättningar skapas för goda resultat med balanserad arbetsinsats givet de arbetsmiljöer som är aktuella idag.

Effektiv Nu erbjuder ett utbildningsprogram i personlig effektivitet. Detta genomförs under en heldags workshop samt efterföljande privat coachning under två timmar. Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Exempel på delar som ingår i utbildningen är:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa en hållbar arbetsmiljö och struktur
 • Effektiv prioritering i vardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigör tid
 • Effektiva möten
 • Effektiv e-posthantering
 • Skapa kontroll och behåll det
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektivt självledarskap
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Identifiera målet – uppnå det
 • OneNote

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutidens arbetsmiljöer. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Du behöver ha tillgång till din dator samt din egen e-post. Vi kommer att vara i utbildningslokaler i centrala Stockholm. Plats meddelas cirka två veckor innan utbildningen genomförs.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på din tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i din e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av din planering
 • Sluta oroa dig för att du kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

utbrandhet

Utöver vårt breda kursutbud erbjuder vi även:

– Coachning i grupp eller individuellt

Effektiv Nu erbjuder coachning för enskilda individer eller mindre grupper inom bland annat proaktivt arbetsmiljöarbete, ökad personlig effektivitet, effektiva möten, ledarskap i arbetsmiljöfrågor, aktivitetsbaserade arbetsplatser och hur man på ett effektivt sätt kan skapa arbetsmiljöriktlinjer för sin avdelning eller organisation.

Tidsåtgång:

Efter överenskommelse – beroende på individens behov.

– Seminarier

De senaste 30 åren har Sverige gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle. Det har lett till stora förändringar i arbetsmiljön med högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i tillvaron. Ofta hinner man numera inte med allt det som finns att göra och arbetstiden reduceras av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart.

Effektiv Nu erbjuder korta seminarier för större grupper. Seminarierna ger deltagarna insikt och inspiration i frågor som rör arbetsmiljön och gör det möjligt att kick-starta en förändringsprocess.

Tidsåtgång:

1-4 timmar beroende på behov och önskemål.

Kontakta oss

Vad säger våra kunder?

Här är några kommentarer från våra kunder

"Jag var först lite skeptisk till kurser, men nu skapar vi ett internt arbetssätt som minskar stressen samtidigt som vi får mer gjort."

Martin Olander
VD på Brandskyddslaget AB

 

"Smartare vardag efter utbildning
Viktoria Vassiliadis är HR-chef på Universal Music. Ett samarbete med Effektiv Nu har gjort att organisationen idag har en större kunskap om hur man arbetar smart och effektivt och samtidigt minskar stressen under arbetsdagen.

Universal Music är världens ledande musikbolag och finns i 71 länder. I Sverige har företaget funnits sedan 1998 och på huvudkontoret i Stockholm jobbar idag omkring 80 personer. Effektiv Nu inledde ett samarbete med Universal Music och målet var att utbilda alla på bolaget för att förändra det sätt på vilket man jobbar, minska stressen i organisationen och frigöra tid genom att jobba smartare. Idag har över hälften av företagets medarbetare genomgått utbildning.

– Det är flera deltagare som kommit till mig efter utbildningen med Effektiv Nu och berättat att de fått sig en tankeställare och det tycker jag är bra. Resultatet är att vi jobbar smartare, utnyttjar de verktyg vi har och kan lägga vår tid och kraft på saker som gör skillnad, säger Viktoria.

Stor effekt med små medel
På Universal Music är tempot högt och ett vanligt problem för medarbetarna har varit den stora mängden mail som kommer varje dag. Därför valde man att lägga lite extra krut på just hanteringen av mailprogram under utbildningarna. Eftersom både PC- och Mac-datorer används på arbetsplatsen såg kursledaren Filip också till att anpassa kursprogrammet.

– Det var svårt att hitta utrymmet för att avsätta en heldag för kursdeltagarna men Filip på Effektiv Nu var väldigt tillmötesgående och tillsammans tog vi fram en modell som fungerade för oss med två halvdagar efter varandra och en halv dags uppföljning efter en månad. Under de förutsättningar som vi jobbar var det väldigt viktigt och gjorde att fler personer kunde delta, säger Viktoria.

Teamutbildningar nästa steg
I framtiden kan Viktoria tänka sig att satsa på effektivitetsutbildning särskilt för grupper som jobbar intensivt och nära varandra. På det sättet kan hela avdelningar snabbt och effektivt ta till sig ett nytt arbetssätt.

– Jag upplever själv att jag fått mer struktur på mina mail och att jag inte känner mig lika stressad över mängden mail längre. Och så var det väldigt givande tyckte jag, och många med mig, att få ta del av kursledarens personliga erfarenheter och tips för att reducera stressen i vardagen. Som organisation har vi fått verktyg som förenklar vårt arbete och samtidigt tid över för att planera långsiktigt och reflektera över arbetssituationen, säger Viktoria."

Viktoria Vassiliadis
HR chef - på Universal Music


Kundnöjdhet
%
Antal utbildade deltagare
Antal frigjorda timmar

Kontakt

Address:

Effektiv Nu
Att: braarbetsmiljo.se
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

Phone number:

08 – 517 537 83

Fyll i dina frågor och tankar kring er utbrändhet, så återkommer vi inom kort med svar på dina frågor och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ditt namn

Din epost

Ditt Telefonnummer

Ditt meddelande

Om oss

Vi som utbildar har alla personlig erfarenhet av att jobba med arbetsmiljöfrågor. Vår målsättning är att alla våra kursdeltagare ska förstå de processer och strukturer som behövs för en god arbetsmiljö och att de ska han kontroll över sin situation efter genomförd utbildning. Att inte ta tag i arbetsmiljöfrågorna kan leda till ohälsa och i längden utbrändhet. Utbrändhet kan leda till permanenta skador i hjärna och kropp och därför är det viktigt att ta tag i problematiken av en icke-fungerande organisatorisk och social arbetsmiljö i tid.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men vi genomför utbildningar över hela Skandinavien.

Mansur (Manne) KöyluogluManne

Effektivitetskonsult

Manne har en bakgrund inom bland annat affärsutveckling och entreprenörskap. Han älskar att se den snabba utveckling människor kan uppnå med hjälp av Effektiv Nu. Tidigare tränade han både fotboll och kampsport men idag är det gymmet som gäller. Manne kan vara bra att ha tillhands i en krissituation – han har nämligen en livvaktslicens.

Tel: 0723101633
E-post: manne(at)effektivnu.se

Porträtt fotografering i Studio S.Filip Bäckström

Effektivitetskonsult

Filip har jobbat inom bemanning och event samt it-branschen. Efter en utbrändhet sa han upp sig från sitt jobb och idag är hans mål att hjälpa så många andra människor som möjligt från att hamna i samma sits. På fritiden gillar han att hålla på med musik och tidigare sjöng han i ett band.

Tel: 0706685779
E-post: filip(at)effektivnu.se

Danijela-thumbDanijela R. Bengtsson

Effektivitetskonsult

Danijela har jobbat med utbildning och skolutveckling i snart tjugo år, varav de senaste åren som rektor. Att hjälpa organisationer och individer med att utvecklas, nå sina mål samt att stärka organisationens ethos är områden som hon brinner för. På fritiden umgås med dem hon gillar allra bäst och hon är även engagerad som lagledare i ett fotbollslag för unga tjejer.

Tel: 0707226032
E-post: danijela(at)effektivnu.se

Fatih AkanPorträtt fotografering i Studio S.

Effektivitetskonsult

Fatih har tidigare jobbat med utsatta ungdomar inom skolan och på fritidsgårdar samt inom eventbranschen och med personalfrågor. Idag brinner han för att hjälpa individer att genomföra varaktiga förändringar i sina liv och på fritiden är han mentor åt två ungdomar.

Tel: 0733779077
E-post: fatih(at)effektivnu.se

Ludde Björklund

Effektivitetskonsult

Ludde har jobbat inom försvarsmakten i femton år varav flera år utomlands. På Effektiv Nu jobbar han med det som intresserar honom allra mest – aktiv stressreducering och mental träning. För egen del strävar han efter att ta dagen som den kommer och njuta av att inte ständigt behöva jobba mot ett mål.

 

Johan Dahlin

Effektivitetskonsult

Johan har tidigare jobbat med ledarskap och försäljning inom it och telekombranschen. Han har ett brinnande intresse för att utveckla människor och hjälpa individer att nå sina mål. Med en idrottsbakgrund inom kampsport vet han vad som krävs för att en person ska lyckas med sin målsättning. På fritiden älskar han att laga mat samt att umgås med sina närmaste och då gärna ute i skog & natur.

Tel: 0707555702
E-post: Johan(at)effektivnu.se

Phone number:

08 – 517 537 83

Copyright © 2017 Sandy Media All rights reserved.